Međunarodna asocijacija za zaštitu
intelektualne svojine

Međunarodna asocijacija za zaštitu intelektualne svojine

Dokumenti

STATUT

AIPPI nacionalne grupe Srbije

Član 1

Radi saradnje sa Međunarodnim udruženjem za zaštitu intelektualne svojine (AIPPI) na unapređenju međunarodne zaštite intelektualne svojine putem komparativnog proučavanja zakonodavstva i formulisanja predloga za poboljšanje međunarodnih konvencija, i srpskog zakonodavstva u oblasti intelektualne svojine članovi AIPPI sa teritorije Republike Srbije udružuju se u udruženja pod nazivom:
„AIPPI nacionalna grupa Srbija“

Sedište udruženja je u Beogradu, Vlajkovićeva br. 28.

Sedište udruženja menja se izborom novog Predsednika nacionalne grupe i novom adresom udruženja smatraće se adresa na kojoj novoizabrani Predsednik ima sedište ili prebivalište.

Član 2

Članovi ovog udruženja mogu biti svi punoletni državljani Republike Srbije koji su zainteresovani za ostvarivanje ciljeva udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo udruženja donosi organ udruženja ovlaščen za to ovim statutom i na način propisan ovim statutom.

Članstvo u udruženju prestaje istupanjem iz udruženja i usled neplaćanja članarine pod uslovima određenim ovim statutom.

Članovi udruženja imaju pravo i dužnost da učestvuju u radu udruženja u skladu sa statutom, a obavezni su da uredno plaćaju članarinu određenu u skladu sa ovim statutom.

Obaveza plaćanja članarine dospeva svakog 15. novembra za sledeću kalendarsku godinu, s tim što su novi članovi dužni da prilikom pristupanja udruženju plate članarinu za tekuću godinu.

Ukoliko neki član ne plati članarinu za tekuću godinu ni u roku od trideset dana po prijemu pismene opomene članstvo u udruženju mu automatski prestaje.

Član 3

Organi udruženja su Skupština i izvršni odbor udruženja.

Predsednik, potpredsednik, generalni sekretar i blagajnik udruženja biraju se od strane Skupštine udruženja i zajedno sa još dvojicom članova, koje takođe bira Skupština udruženja, sačinjavaju Izvršni odbor udruženja, koji rukovodi udruženjem između sednica Skupštine udruženja.

Svi navedeni članovi Izvršnog odbora biraju se od strane Skupštine udruženja, koju sačinjavaju svi članovi udruženja., tajnim glasanjem.

Kvorum potreban za punovažan izbor članova Izvršnog odbora od strane Skupštine udruženja će postojati kada je skupštini prisutno najmanje trećina članova udruženja.

U prvom krugu glasanja svi prisutni članovi udruženja će se pismeno izjasniti koga žele da izaberu za svaku od funkcija navedenih u stavu 1. ovog člana.

Izabranim će se smatrati onaj član koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova. U slučaju da niko ne ispuni ovaj uslov glasanje se ponavlja s tim što će se u ponovljenom izboru birati samo između ona dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Svi članovi Izvršnog odbora navedeni, u stavu 1. ovog člana biće izabrani prvi put na osnivačkoj Skupštini udruženja, a mandat će im trajati sve do sednice Skupštine udruženja koja će se održati u roku od šest meseci po završetku sledećeg kongresa AIPPI, Posle toga mandat Izvršnog odbora i svih njegovih članova biće 3 godine.

Član 4

Predsednik udruženja zastupa i predstavlja udruženje i vrši opšti nadzor nad radom udruženja, predsedava svim sednicama Izvršnog odbora i Skupštine udruženja i obavlja one dužnosti koje su predviđene statutom AIPPI.

Potpredsednik udruženja zamenjuje predsednika udruženja u obavljanju svih njegovih dužnosti u slučaju sprečenosti predsednika, a vrši i druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Generalni sekretar udruženja obavlja korespodenciju udruženja, vodi zapisnike na sastancima Izvršnog odbora i Skupštine udruženja i obavlja druge administrativna poslove udruženja.

Blagajnik udruženja obavlja svu korespodenciju u vezi sa članarinom i vodi evidenciju o istoj, vrši prijem svih novčanih iznosa kao i sve isplate u ime i za račun udruženja i vodi o njima evidenciju.

Izvršni odbor odlučuje o prijemu novih članova udruženja i vrši sve druge poslove udruženja između dve sadnice Skupštine udruženja. Kvorum potreban za donošenja odluka Izvršnog odbora postoji kada je prisutno dve trećine članova, a odluke se donose prostom većinom prisutnih članova.

Skupština donosi statut i odlučuje o njegovim promenama, vrši izbor članova Izvršnog odbora u skladu sa čl. 3 ovog Statuta i odlučuje o visini članarine. Kvorum potreban sa donošenje odluka Skupštine postoji kada je prisutna trećina članova udruženja, a odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova, s tim što u pogledu izbora članova Izvršnog odbora važe odredbe člana 3, ovog Statuta.

Članovi Izvršnog odbora pojedinačno i kolektivno odgovaraju za svoj rad Skupštini udruženja, koja može da ih opozove i pre istaka mandata. Odluka o opozivu donosi se na isti način kao i o izboru.

Član 5

Udruženje zastupaju i predstavljaju predsednik i potpredsednik udruženja u skladu sa statutom.

U finansijskom poslovanju udruženje zastupa i blagajnik udruženja,

Član 6

Udruženje stiče sredstva putem prikupljanja obavezne članarine, dobrovoljnih priloga i obavljanjem delatnosti udruženja u skladu sa statutom.

Sredstvima udruženja raspolaže u skladu sa statutom blagajnik udruženja na osnovu odluke Izvršnog odbora.

Član 7

O udruživanju u saveze organizacija i druge oblike udruživanja kao i o učlanjivanju u međunarodne organizacije odluku donosi Skupština udruženja na isti način kao i odluke o promeni statuta.

Član 8

Odluku o prestanku, udruženja donosi Skupština udruženja dvotrećinskom većinom glasova svih članova udruženja.

Član 9

U slučaju prestanka rada udruženja imovina udruženja će se raspodeliti na ravne delove na članove udruženja, koji su to svojstvo imali u momentu prestanka.

Član 10

Javne oznake udruženja su naziv predviđen članom 1 ovog statuta i pečat udruženja, koji sadrži navedeni naziv udruženja.

Beograd, 07.03.2011. godine Predsednik Udruženja