Međunarodna asocijacija za zaštitu
intelektualne svojine

Međunarodna asocijacija za zaštitu intelektualne svojine

O nama

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa sastanka AIPPI Nacionalne grupe Srbije i Crne Gore održan u prostorijama SOKOJ-a, Mišarska 12, dana 05.03.2011.

Konstatovano je da su ispunjeni uslovi za održavanje sastanka i odlučivanje.
Jednoglasno se usvaja sledeći

DNEVNI RED

  1. Promena naziva udruženja u „AIPPI nacionalna grupa Srbije“,
  2. Izbor novog rukovodstva,
  3. Razno.

U vezi prve tačke dnevnog reda jednoglasno se donosi

ODLUKA

Da se dosadašnji naziv AIPPI NACIONALNA GRUPA SRBIJA I CRNA GORA promeni u „AIPPI NACIONALNA GRUPA SRBIJE“.

U vezi druge tačka dnevnog reda, prisutnima se prvo obratio Slobodan Popović, koji je ujedno predložio da se za novog predsednika udruženja imenuje Dejan Bogdanović.

Nakon toga, pročitan je e-mail Dragoljuba Ćosovića kojim je za predsednika udruženja predložio Dušana Petoševića, za potpredsednika Dejana Bogdanovića a za blagajnika Milivoja Pavlovića. Predloge za druge organe nije imao.

Zoran Živković je predložio da udruženje u budućnosti ima predsednika, potpredsednika, sekretara i blagajnika. Predložio je da Milivoje Pavlović u budućnosti vrši funkciju potpredsednika, umesto dosadašnje funkcije blaganika. Za sekretara je predložio Nadu Herak.

Dejan Bogdanović je predložio da za novog blagajnika bude imenovana Marija Markićević Pijević, a zajednički predlog svih prisutnih je da se za članove odbora imenuju Lidija Đerić i Mirjana Živković.

Nakon kratke diskusije jednoglasno se donosi

ODLUKA

o izboru novog rukovodstva
„AIPPI NACIONALNE GRUPE SRBIJE“
Imenuje se novo rukovodstvo AIPPI nacionalne grupe Srbije u sledećem sastavu:

  1. Dejan Bogdanović – predsednik udruženja
  2. Milivoje Pavlović – potpredsednik udruženja
  3. Nada Herak – sekretar udruženja
  4. Marija Markićević Pijević – blagajnik udruženja
  5. Lidija Đerić – prvi član odbora
  6. Mirjana Živković – drugi član odbora

U vezi treće tačke dnevnog reda, jednoglasno je usvojen predlog da se Zavodu za intelektualnu svojinu uputi zvaničan dopis kojim bi ih obavestili o danas održanom sastanku AIPPI nacionalne grupe Srbije i donetim odlukama, te tražili od Zavoda da iste budu objavljene u narednom broju Glasnika intelektualne svojine.

Pored toga, jednoglasno je usvojen predlog da zvanična adresa AIPPI nacionalne grupe Srbije bude Vlajkovićeva 28, kao poslovna adresa novoizabranog predsednika. U budućnosti će se ovaj princip primenjivati: za adresu udruženja smatraće se adresa predsednika udruženja.

Doneta je odluka i da se registruje internet domen www.aippi.rs.

Na kraju, jednoglasno je odlučeno da se ne plaćaju troškovi za dobijanje štampanih verzija publikacija AIPPI, već da članovi ove publikacije sami skidaju sa internet stranice udruženja. Manji broj publikacija (ukupno 8), koje su neki članovi do sada dobijali poštom biće otkazane za ubuduće.

Nakon što je dnevni red iscrpljen, sastanak je završena u 11:50 h.